English

Chính sách HSE

Anova Feed luôn luôn lo lắng đến đời sống và sức khỏe của tất cả cán bộ - công nhân viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi luôn luôn lo lắng đến đời sống và sức khỏe của tất cả công nhân viên. Do đó, ban giám đốc nhà máy đề ra mục tiêu, hành động khắc phục phòng ngừa về phương diện an toàn, tạo môi trường làm việc tốt, nhằm đạt hiệu quả cao và phát triển liên tục. Nay ban giám đốc quy định chính sách sau đây:

1.Công ty coi việc an toàn, y tế chuyên nghiệp là môi trường làm việc của công nhân viên, tất cả các cấp đều là  quan trọng và bậc nhất.

2.Công ty sẽ thực hiện theo luật pháp về an toàn, y tế chuyên nghiệp là môi trường làm việc.

3.Công ty khuyến khích và ủng hộ việc tiến hành công việc, loại trừ và phòng ngừa tai nạn cho tất cả các loại tai nạn có thể xảy ra nguy hiểm đối với công nhân viên và tài sản của công ty một cách liên tục.

4.Công ty khuyến khích và ủng hộ việc đào tạo tập dợt, lôi cuốn công nhân viên có ý thức về an toàn, y tế chuyên nghiệp là môi trường làm việc một cách chuyên nghiệp.

5.Công ty coi kết quả việc thực hiện công việc về an toàn, y tế chuyên nghiệp là môi trường làm việc là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá kết quả việc thực hiện công việc của công nhân viên.