Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

01 TP. Hồ Chí Minh 21/08/2020

Giám đốc Kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh 21/08/2020

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

01 Long An

Nhân viên Kỹ thuật Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 21/08/2020

Nhân viên Trade Marketing

01 TP. Hồ Chí Minh 30/08/2020

Nhân viên Khối Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 31/12/2020