English

Tiêu chuẩn đang áp dụng

Nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để cam kết khả năng cung cấp sản phẩm ổn định đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định liên quan.

Các chứng chỉ Anova Feed đã được các tổ chức quốc tế chứng nhận như:

1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của SGS:

2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 của SGS:

3. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - HACCP của SGS

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi nên Công ty chú trọng đến việc kiểm soát các mối nguy trong chuỗi thực phẩm. Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và chất lượng thành phẩm luôn ổn định, có khả năng truy xuất được nguồn gốc của từng lô thành phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn khắc khe về an toàn vệ sinh thực phẩm.